Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viaszalony-virus szalony-virus
0852 ac2f
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet viaGirlTiger GirlTiger
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viawisniakowska wisniakowska
2064 bd9e
Reposted frompulperybka pulperybka viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
4721 08d6 500
Reposted fromtwice twice viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viakajakkowalik kajakkowalik
3652 5878 500
Reposted frompeper peper viacouples couples
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaGirlTiger GirlTiger
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viacrambie crambie
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viacrambie crambie
3357 c142 500
Żulczyk!! vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacrambie crambie

June 09 2015

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing viamdzsrdz mdzsrdz
Reposted fromshakeme shakeme viamdzsrdz mdzsrdz
8052 c345 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamdzsrdz mdzsrdz
8083 aaf1 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamdzsrdz mdzsrdz
9973 b333
Reposted fromlittlefool littlefool viamdzsrdz mdzsrdz
9370 00c4
Reposted fromlittlefool littlefool viamdzsrdz mdzsrdz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl