Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

 

Często gdy pokłóciła się z kimś zamykała się w swoim małym pokoju. Nie wychodziła przez jakiś czas. Nikt nie wiedział dlaczego i myśleli, że odpoczywa. Ale ona zamykała się w swoich czterech ścianach po to żeby nikogo nie skrzywdzić swoimi słowami, choć ludzie krzywdzili ją codziennie...

Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

June 04 2015

3906 0676 500
5449 0122
Reposted fromcalifornia-love california-love vialugola lugola
3644 c0e2 500

red-lipstick:

Tibor Nagy ( Slovakian, b. 1963, Rimavská Sobota, Slovakia) - The Tram, 2012   Paintings: Oil on Linen

Reposted fromwisniakowska wisniakowska
9758 de42 500
Reposted frommisswindy misswindy viatoffifee toffifee

May 21 2015

4150 d407
Reposted fromechium echium viamdzsrdz mdzsrdz
1814 5f9c 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialugola lugola
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialugola lugola
6413 8dec 500
2490 55bc 500

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
7319 defa 500
5801 9c2e
Reposted fromKACHA KACHA viazyj-kolorowo zyj-kolorowo

May 16 2015

"Nie przejmujcie się zbytnio". Nigdy nie mogłam tego zrozumieć, bo ja zawsze bardzo się przejmowałam i nadal się przejmuje. Ale jemu chodziło o to, żeby nie koncentrować się na myśleniu: czy mnie pokochają, czy będę dobra? Chuj z tym.
— helen mirren
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty

May 07 2015

4976 b221
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaImaaage Imaaage
3412 0ca0 500
Reposted fromdeanfell deanfell vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl